Accions fetes

Eix 1. Governança i excel·lència operativa

 • Fira de contractació pública
  Més informació
 • Assegurar la qualitat i la transparència de la informació en els processos participatius perquè aquests arribin a bon terme podent passar així de la participació a la implicació i d’aquesta a la corresponsabilitat. PARTICIPACIÓ-IMPLICACIÓ-CORRESPONSABILITAT
  Més informació
 • Utilitzar l’Escola de Participació Ciutadana per aportar informació de qualitat a la ciutadania com a eina de coneixement que millori els processos participatius i de pressa de decisions
  Més informació 
 • Promoure processos i espais de participació que permetin la deliberació ciutadana sobre els temes municipals d’interès comunitari
  Més informació
 • Sistematitzar els processos participatius impulsats per l’Ajuntament
  Més informació
 • Enfortir, dinamitzar i promocionar la participació col·lectiva a través de les entitats sense ànim de lucre de la nostra ciutat, i també de forma individual per part de la ciutadania
  Més informació

Accions en curs

 • Garantir l’aplicació de clàusules social a tots els contractes i fer-ne el seguiment
 • Millorar les comissions de seguiment de les grans concessions públiques, incloent més comissions en serveis que ara no es fa (jardineria, etc…) i incloent les representacions sindicals de les empreses en les comissions de seguiment
 • Revisió de la “Guia de contractació pública social a l’Ajuntament de Lleida”, per tal d’adaptar-la a la realitat social actual i modificar aquelles clàusules que han quedat obsoletes o inaplicables
 • Aconseguir una oferta de subcontractació pública basada en el seu valor afegit i no en la rebaixa salarial, que no es fomenti ni l’empitjorament de les condicions laborals ni salarials de les treballadores i treballadors, l’abús de la contractació temporal, l’incompliment de convenis col·lectius, ni l’ocultació de costos d’inversió/manteniment. Marcant com a mínim salarial el Salari de ciutat o, en cas de no existir, el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
 • Treballar perquè la política de selecció de l’Ajuntament tingui el màxim de transparència i seguretat en tots els seus processos
 • Incorporar de forma progressiva mesures de flexibilitat horària en la plantilla municipal per afavorir polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral
 • Fomentar, en col·laboració de la representació legal de les treballadores i treballadors, un Pla de formació per a tota la plantilla municipal
 • ala relació dels llocs de treball (RLT) amb la seva descripció, un manual de funcions i la seva valoració adaptada al context actual: planificació de recursos humans
 • Aproximar el govern de la ciutat a les persones
 • Fer que la política participativa municipal es planifiqui i s’organitzi de forma transversal, i estigui present en el conjunt totes les polítiques municipals
 • L’Ajuntament es compromet a informar i donar audiència, als sindicats signants d’aquest pacte, de l’elaboració del POUM, dels consells sectorials, dels consells territorials, de l’elaboració i el retiment de comptes del PAM, dels pressupostos anuals, en l’elaboració del reglament de participació ciutadana, en el Consell de la Ciutat. Els sindicats es comprometen a establir en aquest espai d’audiència la interlocució necessària per fer arribar les idees, aportacions i millores
 • Donar suport i fomentar l’ús dels avenços tecnològics per part de les treballadores i treballadors de l’Ajuntament, així com de la ciutadania. EMPODERAMENT TECNOLÒGIC
 • Apostar per les economies d’escala i la reutilització de les aplicacions per assolir un estalvi en les llicències o desenvolupament dels productes
 • Impulsar la millora continua dels serveis prestats amb noves tecnologies, així com incorporar-ne de nous, per fer que aquests siguin més útil, més accessibles i pròxims al ciutadà
 • Habilitar els centres cívics com a espais d’assistència ciutadana virtual: que puguin fer “assistència” i ajudar a presentar al registre i a treure certificats d’empadronament i rebuts tributaris
  Més informació
 • Promoure conjuntament amb els sindicats signants del pacte els ateneus de fabricació urbana, com a espais de creació i formació vinculat a les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital 3D, a la intel·ligència artificial i les possibilitats de la tecnologia 5G on ciutadans individuals, entitats, universitat i empreses poden implicar-se en un laboratori de creació digital, un taller equipat amb programari i màquines de fabricació que permetin a la comunitat convertir les idees en conceptes i productes

Eix 2. Imatge, projecció i promoció de la ciutat

 • Cultura i lleure responsables. Projectar activitats culturals, de lleure i oci amb principis de responsabilitat, alineats amb els d’igualtat i diversitat. Foment d’una cultura saludable i conciliadora amb horaris de descans i de vida en família. Treballar col·laborativament amb altres regidories en aquesta línia, com Joventut, Educació o Serveis Socials

Accions en curs

 • Crear un Observatori sociolaboral amb la participació de les parts implicades en tot el procés: anàlisi, diagnosi, difusió i implementació de mesures. Es podria buscar finançament en els ajuts dels plans dels fons econòmic europeu
 • Establir i dur a terme polítiques d’integració en el mercat laboral per a les persones en situació de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, joves, persones de + de 55 anys, persones migrades, col·lectiu LGTBI, persones amb el VIH i dones en situació de vulnerabilitat, entre altres. I incloure, també, les persones que arran del COVID 19 hagin pogut perdre la feina i necessitin formació i acompanyament per una reubicació en el mercat laboral

  Més informació

 • Dotar la ciutat d’un Pla Estratègic per establir un catàleg de feines que el mercat laboral en un futur pròxim pugui necessitar, podria anar lligat al projecte Voliana que l’IMO ja està duent a terme (Pla Estratègic Territorial). Amb l’objectiu de crear ocupació de qualitat, reconvertir feines que deixaran d’existir i fer front al possible creixement d’atur, derivat dels inevitables canvis tecnològics i digitals que estan per venir, es podria crear aquest catàleg de feines en perill de transformació, extinció i substitució a Lleida

  Més informació

 • Fomentar programes de formació i ajuda per a la digitalització de la petita i mitjana empresa de la nostra ciutat
 • Continuar i intensificar la participació dels sindicats sotasignats en els programes formatius que es duen a terme a l’IMO
  Més informació
 • Fomentar noves metodologies d’orientació a partir de la col·laboració entre persones desocupades, entitats, empreses, cooperatives, entitats del tercer sector, emprenedors per al rellançament de les empreses vinculades al territori i el foment de l’ocupació i l’autoocupació
 • La responsabilitat social es refereix al compromís o obligació dels membres d’una societat, ja sigui individualment o en grup, tant entre sí com per la societat en el seu conjunt. Ser socialment responsable no només significa complir plenament amb les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions que operen amb l’entorn i amb la societat

  Més informació

 • Dur a terme el seguiment i l’avaluació del Pla Municipal de Responsabilitat Social de la ciutat de Lleida amb la participació dels sindicats sotasignats per poder promoure i defensar els drets de les persones treballadores
 • Els sindicats signants estaran presents al Consell Municipal de persones amb discapacitat, per poder col·laborar i desenvolupar alguns dels eixos i objectius del pla
 • Integració laboral de les persones amb diversitat funcional: exigir el compliment d’aquesta quota segons la normativa legal en les empreses subministradores, subcontractes, licitacions etc.
 • Exigir que es compleixi la quota fixada per a persones amb diversitat funcional a les mateixes Fundacions i/o Associacions d’atenció a persones amb discapacitat, que tenen els serveis contractats amb l’Ajuntament, i fiscalitzar els centres especials de treball que algunes fundacions controlen
  Més informació
 • La cultura és un dels pilars bàsics de la nostra societat que cal posar a l’abast de tothom perquè crea esperit crític, fomenta la creativitat i contribueix al benestar emocional de la ciutadania. Això la converteix en una eina fonamental per a la cohesió social i la salut que hem de situar com element distintiu de Lleida
  Més informació
 • Garantir l’accés a la cultura. La democratització de la cultura és un pas necessari per a l’exercici dels drets culturals de la ciutadania. Cal desenvolupar una política de preus socials, difusió de l’activitat cultural i descentralització de les activitats per fer-la arribar a la majoria de la població de la nostra ciutat
 • Treball en pro de la igualtat. Volem una societat que vetlli per la igualtat d’oportunitats i que eduqui en el respecte a la diversitat. Cal visibilitzar i reconèixer el treball cultural i artístic de les dones, les persones LGTBIQ+ i del tercer sector en tots els esdeveniments culturals on sigui possible. Proposem, si cal, la discriminació positiva dels col·lectius oprimits i amb menys visibilitat, per tal d’assolir una acció cultural on hi siguin presents
 • Accessibilitat als equipaments i espais culturals. Treballarem per garantir l’accessibilitat als espais culturals de tota la ciutadania, perquè les persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne i ser-ne partícips
 • Cura del Medi Ambient. Tenir cura en totes les activitats i en el funcionament dels equipaments culturals del medi ambient aplicant polítiques i accions que afavoreixin un desenvolupament sostenible, ecològica i responsable amb el medi. Alineament amb els ODS de l’agenda 2030
 • Cultura per a la infància i la joventut. Potenciar el vessant educatiu de la cultura apropant-la als infants i joves. Dissenyar programacions per estimular els hàbits de participació en les diferents expressions d’arts en viu o visuals, per educar en el present i crear públics per l’endemà
 • La mediació municipal en la gestió dels conflictes esportius, sobretot, en l’àmbit de l’esport base ha de contribuir a la millora de la convivència, respecte i educació en valors
 • Continuar donant suport a l’esport femení en tots els nivells i eliminar les desigualtats de gènere existents en l’esport. En determinats barris és més complicat motivar les noies a fer activitat física i esport
 • Potenciar la xarxa d’itineraris saludables. Aprofitar que la feina està feta per revitalitzar-ho i crear rutes esportives per llocs d’interès cultural a Lleida
 • Dissenyar un pla d’acció a partir de les necessitats detectades
 • Millora d’instal·lacions esportives de la ciutat per posar-les a l’abast de la ciutadania
 • Possibilitar la participació, mitjançant clàusules als nous convenis, de noies i nois i joves a clubs esportius
 • Donar suport a les associacions, clubs i entitats amb finalitats esportives per fomentar-ne l’associacionisme, especialment en aspectes normatius

Eix 3. Igualtat, diversitat i inclusió social

 • S’impulsarà la inclusió de clàusules d’igualtat de gènere a tots els contractes públics de l’Ajuntament de Lleida, així com dels seus plans d’igualtat al Registre públic de plans d’igualtat de la Generalitat
  Més informació
 • S’inclouran, com a mesura d’aquest Pla, campanyes de sensibilització a la ciutadania en matèria LGTBIQ+ en col·laboració amb les entitats de la ciutat, així com mesures per a la prevenció i el combat de l’LGTBIfòbia en l’àmbit
  educatiu
 • La Paeria promourà la participació d’aquests sindicats al Consell Municipal LGTBIQ+, de la mateixa manera que estan representats en la resta de consells. Ambdós sindicats lluiten per la igualtat efectiva en l’àmbit laboral, però també al social com a element transformador i multiplicador al nostre entorn
 • Es promouran tallers de formació bàsica contra l’LGTBIfòbia, treballant transversalment per a incorporar el tractament de la gestió de la diversitat sexual en l’àmbit laboral a l’Administració Pública
 • Es reforçarà i s’impulsarà el coneixement del Protocol de deure d’intervenció des del Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI Lleida)
 • Es crearà un punt de solidaritat al territori per assessorar altres municipis i acompanyar les entitats en els processos administratius per concórrer o fer el seguiment de les ajudes atorgades en les diferents línies de subvenció especialitzades en cooperació i solidaritat
  Més informació
 • Els ajuntaments són l’administració que millor coneix la realitat dels municipis i és per això que cal mantenir una estreta col·laboració i una fluida comunicació amb el Departament d’Educació per arribar a acords consensuats
 • Aplicar criteris desagregadors al repartiment de la matrícula viva, això vol dir fer les assignacions prenent en consideració les demandes de les famílies, la disponibilitat de les vacants i l’impacte de les assignacions concretes en la segregació escolar
 • Millorar la detecció i distribució de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatius per raons socioeconòmiques, socioculturals o d’origen
  Més informació 
 • Impulsar el Pla Educatiu d’Entorn a la ciutat per a promoure actuacions de millora de l’èxit educatiu i de cohesió social als centres educatius
  Més informació
 • Contribuir a la millora de les condicions d`escolarització per afavorir l’èxit escolar i educatiu
  Més informació
 • Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social
  Més informació
 • Mantenir les ràtios actuals en les aules de les Escoles Bressol Municipals
 • Mantenir la universalització del servei de teleassistència i adaptar-los tecnològicament als canvis que es van produint, així com incorporar-lo a la cartera de serveis que gestiona l’Ajuntament de Lleida
  Més informació 
 • Elaborar un Pla d’Atenció a les persones temporeres per a la Campanya de la Fruita amb la col·laboració dels diferents agents (sindicats, entitats, organitzacions patronals i administracions)
  Més informació 
 • Informació, orientació i acompanyament amb especialistes en els àmbits de formació, treball, suport legal, habitatge, internacional i suport psicològic
  Més informació
 • Promoció del Carnet Jove de Lleida: conveni amb l’Agencia Catalana de la Joventut per promoure nous descomptes per a la gent jove que viu o utilitza els serveis de la ciutat. Al mateix temps aquesta acció suposa la dinamització del teixit comercial i de serveis de la ciutat de Lleida, amb la col·laboració amb les entitats comercials i empresarials de la ciutat
  Més informació
 • Polítiques actives d’inserció laboral a través de les línies d’ajut a la gent jove en el marc de la Garantia Juvenil i el Pacte per l’Ocupació Juvenil a Catalunya:
  • Contractació de joves: joves en pràctiques, joves extutelats, etc
  • Referents d’Ocupació: informació, motivació i acompanyament en la recerca de feina
 • Projectes d’acompanyament a la incorporació laboral o Coworking La Casa de Fusta per a joves emprenedors/es:
  • Promoció de projectes cooperatius en col·laboració amb Ponent Coopera
  • Acompanyament i promoció a creadors/es plàstics/es (Crea2, Mercat de les Idees)
  • Desenvolupament d’activitats de foment dels oficis en el marc del projecte Brigada Jove (aprenentatges de diversos oficis i aplicació en projectes a l’espai públic i equipaments adreçats a activitats juvenils)
  • La Casa de Fusta – Coworking Creatiu
 • Manteniment d’una línia d’intervenció integral adreçada a la incorporació social de joves migrants sols/es en col·laboració amb diversos departaments municipals
 • Manteniment i promoció dels Bucs d’Assaig Musical amb la prestació d’espais per assajar, actuar i gravar maquetes. Projecte de residència artística per l’acompanyament intensiu
 • Suport i promoció d’iniciatives de grafit i pintura Mural
 • Promoció d’espais de lleure educatius adreçats a adolescents a diversos barris i en l’àmbit de la ciutat
 • Promoure la participació de músics/es joves als esdeveniments festius de la ciutat
 • Manteniment de la intervenció a l’espai públic, com a mecanisme per atansar-nos a persones joves que no accedeixen als recursos i com a instrument per promoure un us positiu de l’espai compartit
 • Ampliar la disponibilitat d’habitatge públic per al lloguer social mitjançant la compra o la cessió per part dels grans tenidors i bancs
 • Treballar per acabar amb els estocs de pisos buits a la ciutat mitjançant sancions o mesures afavoridores fiscalment perquè els petits i grans tenidors posin a disposició els habitatges que tenen buits per al lloguer social
 • Identificar els habitatges buits (cens) i les causes de la seva desocupació: elaborar un cens on s’identifiquin els pisos buits a la nostra ciutat a mans dels grans tenidors

Accions en curs

 • Aplicar i fer el seguiment de les accions a desenvolupar en aquest àmbit que hauran d’estar contemplades al III Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida 2017-2021, al Pla intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida 2018-21, al Decàleg Lleida, ciutat feminista o a l’Acreditació 50-50 Forgender Seal
 • S’inclourà en el nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al municipi de Lleida, un apartat sobre les violències sexuals en el món laboral
 • S’elaborarà un protocol de dol en cas d’assassinat per violència masclista amb la col·laboració de les entitats de la ciutat
 • Es potenciarà el PACTE DELS TEMPS i la reforma horària visibilitzant les accions i resultats amb l’objectiu de revisar els usos del temps, harmonitzant els diversos factors i necessitats que intervenen en aquesta qüestió: racionalització de l’ordenació del temps de treball del personal municipal i de les empreses municipals i contractades; harmonització integral dels serveis públics i socials, i el millor desenvolupament de la vida social i ciutadana sota el principi de benestar de les persones en totes les seves dimensions
 • La Paeria insta a la participació als sindicats sotasignats en l’elaboració del 1r Pla municipal de polítiques LGTBIQ+ de Lleida 2020-2023, n’aplicarà les mesures i en farà seguiment
  Més informació
 • Es promouran les accions adreçades a combatre l’atur en el col·lectiu trans, amb la participació de la Paeria a la Translaboral i l’elaboració d’una guia per acompanyar el procés de trànsit adreçada a les empreses
 • S’elaborarà el nou Pla director de cooperació i solidaritat amb la participació de les entitats de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació
 • Es donarà més visibilitat als projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida, tant dels que promou directament com d’aquells en què col·labora
 • La Paeria anirà incrementant anualment la dotació econòmica destinada a les polítiques de solidaritat i cooperació tant com ho permeti la situació i amb l’horitzó del 0,7% en els propers anys
  Més informació
 • Es donarà impuls i es reforçarà el projecte d’agermanament amb Lérida Tolima i la ciutat de Lleida amb una actualització del Conveni
  Més informació 
 • Se seguiran impulsant els òrgans de participació en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat com a espais de rendiment de comptes, d’intercanvi d’idees i d’enriquiment amb les propostes de les entitats d’aquest àmbit. El futur Pla director marcarà quins òrgans es mantenen i reforcen
 • Es formarà i s’informarà sobre els objectius de la política de cooperació als diferents regidors i regidores per incloure i valorar la cooperació en els seus àmbits de treball i plans d’acció dins les diferents regidories
 • Impulsar el paper de lideratge proactiu de l’Ajuntament i, en concret, de la Regidoria d’Educació per generar acords de ciutat en matèria educativa amb la implicació de tots els agents i fer-ne partícips mitjançant la comunicació a tota la ciutadania
 • Redefinir les zones educatives de la ciutat amb l’elaboració d’un nou mapa escolar de la ciutat
  Més informació
 • Consolidar la funció educadora de la ciutat de manera que, seguint exercitant i desenvolupant aquesta funció de manera paral·lela a les funcions tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), se segueixi posant atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de totes les persones de qualsevol edat, per respondre a les seves necessitats formatives a cada moment i en qualsevol aspecte de la seva vida
 • En aquest sentit i en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible, promoguts en les Xarxes de Ciutats Educadores que ha coordinat i coordina la nostra ciutat en el període 2018-2021, s’alinearan polítiques i accions (públiques, privades i de la societat civil) amb la clara intenció de sensibilitzar i capacitar la ciutadania perquè contribueixi a assolir-los
 • Elaborar un mapa o catàleg de recursos educatius de la ciutat per posar-los a disposició de la ciutadania i fomentar-ne el seu ús (espais físics i recursos digitals)
 • Repensar o redissenyar, si s’escau, els espais públics de la ciutat per què puguin ser espais educatius
 • Continuar impulsant el Consell Escolar Municipal com a espai de diàleg, reflexió, debat i acord sobre l’educació al municipi de Lleida, per aconseguir aliances entre els diferents actors de l’acció educativa
 • Periòdicament es crearan espais de diàleg específics sobre diferents temes relacionats amb l’educació
 • Impulsar la participació dels infants i adolescents al Plenari dels infants i dels adolescents a través dels districtes del Pla Educatiu Entorn
 • Treballar conjuntament amb la inspecció educativa dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida per garantir un accés a l’escolarització en condicions d’igualtat a la ciutat
 • Impulsar programes amb les famílies, a traves de les AFA/AMPA i els consells de zona per a l’acompanyament i l’apoderament de les famílies en la prevenció de l’absentisme i el fracàs escolar, facilitar reforços escolars i orientar a les famílies en període de transició escolar, amb la col·laboració de tots els agents de la comunitat educativa
 • Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic de l’alumnat i les seves famílies en un marc de convivència
 • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i de les filles i la participació en la vida escolar
 • Promoure el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius del territori, enfortint els vincles entre famílies i centres educatius, la xarxa entre els centres i amb les entitats de l’entorn
 • Dissenyar un pla de formació per al personal de les escoles bressol municipals d’acord amb les línies de treball de la regidoria (coeducació, segregació escolar, antiracisme…)
  Més informació
 • Potenciar la gestió de l’EAP de les Escoles Bressol i augmentar-ne els serveis fent-lo extensiu a les escoles artístiques municipals
 • Continuar treballant per una tarificació social en els serveis educatius, que estigui d’acord amb la capacitat adquisitiva de la població
 • Establir nous canals d’informació i accés als serveis socials, amb la possibilitat de realitzar tràmits, demanar cita i accedir a la informació per la via telemàtica, garantint sempre l’atenció personal i respostes clares i amb temps suficient per a la resposta
 • Millorar l’atenció telefònica amb l’establiment d’un serveis específic d’atenció telefònica dels serveis social per evitar temps d’espera, pèrdua de trucades, agilització de tràmits i millora de la informació a la ciutadania sobre tràmits i procediments
  Més informació
 • Millorar la resposta a les situacions d’urgència per manca d’habitatge
 • Potenciar la intervenció comunitària com a mitja d’intervenció social, per tal de prevenir de situacions de risc, potenciar l’autonomia de les persones i superar el paradigma demanda – recurs, així com promoure espais de mediació per tal d’afrontar i prevenir problemàtiques socials
 • Impulsar el consell de Benestar Social i, dins d’aquest promoure les taules sectorials (persones amb discapacitat, gent gran, infància, etc.), com espai de debat, reflexió i decisió per avançar en la promoció de la participació de la ciutadania en la vida social, laboral, cultural i recreativa de la ciutat i per millorar les condicions de vida de les persones amb especials dificultats
  Més informació
 • Impulsar i reforçar la Xarxa d’Atenció a les persones cuidadores no professionals amb la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals i sensibilitzar la societat sobre la tasca que realitzen
 • Impulsar la coordinació amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per la Renda Garantida de Ciutadania i amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per l’Ingrés Mínim Vital, amb la finalitat de poder continuar facilitant informació a la ciutadania dels Serveis Socials de l’Ajuntament
 • Adequar l’espai públic de la ciutat fent-lo més accessible a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda (pavimentació, voreres, parcs, accessos edificis públics i altres espais, etc
 • Dissenyar propostes i programes per a l’atenció del col·lectiu de persones grans més vulnerable, ja sigui per raó d’edat, d’aïllament social, per les conseqüències de la COVID….
 • Continuar impulsant programes de promoció de les persones grans
 • Definir el pla de treball i les línies d’actuació del Projecte Lleida, Ciutat Amiga de les persones grans, per fer efectiva la participació, l’empoderament de les persones, l’adequació de l’espai urbà tenint en compte la perspectiva de les persones grans (pavimentació, accessos, voreres…), de la seguretat (ciutat segura i tranquil·la), etc.
 • Fer un seguiment de les polítiques relacionades amb la millora de la qualitat de vida de les persones grans: llei de dependència, problemàtiques relacionades amb els maltractaments i la soledat; així com l’afectació de la crisi: inclusió, vulnerabilitat, pobresa energètica,… agreujat pel COVID-19
 • Promoure la participació de les persones grans amb dificultats en la seva vida diària mitjançant l’acompanyament i el suport
 • Reforçar els ajuts específics per la rehabilitació i adequació d’edificis i instal·lació d’ascensors i altres possibles mesures
 • Millorar l’alfabetització tecnològica de la gent gran
 • Reforçar la detecció de les situacions de vulnerabilitat de la gent gran, entre d’altres: solitud, aïllament, problemes greus de mobilitat, maltractaments, pobresa; mitjançant equips transversals de professionals, la participació de la ciutadania i els agents socials dels barris que ajudin a aquesta detecció, fer prevenció i posterior intervenció social
  Més informació
 • Suport a les organitzacions juvenils per tal que puguin desenvolupar les seves pròpies estructures i consolidar-se com amb interlocutor amb l’administració
 • Suport a projectes d’autogestió
 • Participació de la població jove de la ciutat a l’elaboració del Pla Jove, vetllant per la pluralitat dels i les participants
 • Obertura d’una línia d’accions a desenvolupar a proposta de la taula d’entitats i grups de joves
 • Desenvolupament d’accions d’Aprenentatge i Servei en diversos àmbits com ara premonitors/es i monitors/es, entrenadors/es esportius, accions intergeneracionals, etc. Amb l’objectiu de promoure valors comunitaris i desvetllar interessos i, en ocasions, vocacions.
 • Reactivar la Mesa d’Emergència amb criteris reglats que incloguin les noves realitats i casuístiques que es van donant en l’actualitat. Incloure en ella els agents implicats i sobretot els col·legis professionals per gestionar les diferents situacions de vulnerabilitat i assetjament immobiliari i d’especulació
 • Dotar-nos a la ciutat d’un protocol per a la gestió de l’habitatge públic perquè els pisos no s’eternitzin a mans dels qui els tenen i pugui donar-se una rotació en l’ocupació dels mateixos
 • Per complir amb l’objectiu del dret a l’habitatge, es pot crear un òrgan, que existeix en altres ciutats, per a cercar i obtenir habitatges de lloguer i/ o rehabilitació per sota del preu de mercat amb la col·laboració amb empreses d’inserció laboral. Gestionar i promoure el lloguer segur, bonificant la rehabilitació sostenible, i assegurant el cobrament del lloguer. Formalitzar acords amb les entitats financeres que permetin la cessió d’habitatges desocupats per posar-los al mercat de lloguer. En aquest sentit i amb el suport dels col·legis professionals es pot gestionar la captació d’habitatges buits per al lloguer i per a la rehabilitació, així com a edificis en desús per a la transformació i adaptació per fer-los energèticament eficients. En col·laboració amb aquests consensuar un codi de bones pràctiques i responsabilitat social
 • Fer previsió i evitar especulacions i fons voltor per afavorir els lloguers amb preu just d’habitatges que no siguin d’ús públic, tant per a
  persones o famílies vulnerables per a joves, famílies monoparentals i dones en situació de violència masclista. Establir mesures polítiques de lluita contra la exclusió residencials i de detecció i limitació de la gentrificació a determinades zones de Lleida. Treballar en xarxa entre les diferents administracions i entitats socials per tal d’eradicar les màfies de llogaters que a més d’ocupar pisos buits, cobren lloguers il·legals
 • Establir un protocol per la recuperació de les famílies i gestionar tots el punts anteriors, per establir els criteris d’accés (gènere, igualtat, etc…)
 • Lligat al pla d’habitatge de Lleida i per pal·liar la taxa d’atur en el sector de la construcció de la ciutat Lleida, seria important apostar per aquest sector, tot deslligant-lo dels cicles econòmics i amb polítiques d’habitatge orientades a garantir el dret social bàsic de ciutadania, i com a factor per contribuir a la sostenibilitat i a la creació d’ocupació de qualitat
 • Treballar per tendir cap a una sobirania energètica fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica de la ciutat
 • Garantir els subministraments bàsics d’energia per a tota la ciutadania
 • Incentivar l’augment de l’ús de les energies renovables per part de la ciutadania i de l’Ajuntament
 • Avançar en polítiques de prevenció en la generació de residus, així com en l’increment del reciclatge dels residus urbans
 • Treballar per garantir la compatibilitat dels espais públics amb la conservació de la seva biodiversitat per la seva millora ambiental i funcional
 • Desenvolupar una campanya per donar a conèixer la problemàtica ambiental per afavorir una actitud crítica i compromesa de la ciutadania davant els reptes ambientals actuals de la nostra ciutat

Eix 4. Energència climàtica, ambiental i sanitària

 • Fomentar el servei d’autobusos de la ciutat, especialment la línia del Polígon Industrial “El Segre” i valorar la possibilitat de fer extensiu línies cap a altres polígons de la ciutat
 • Treballar perquè el servei de transport públic -urbà i de rodalies- sigui més eficaç, sostenible i accessible
 • Realitzar campanyes de sensibilització per l’adequació de les “zones 30” de circulació a la nostra ciutat
  Més informació
 • Construir més camins escolars/carrils bici, entre ells, els accessos l’institut Castell de Templers i al complex de la Caparrella
 • Vianalització i pacificació de més carrers als voltants de les escoles i dels parcs per fer més segurs aquests espais
 • Reorganitzar aquells punts on coincideixin el carril bici amb les parades d’autobús o que puguin ser generadores d’inseguretat durant els desplaçaments
 • Ampliar a més partides de l’Horta sense servei de transport urbà el servei a demanda de taxi. Millorar la receptivitat de les parades 28 d’autobús, tant als vianants com als autobusos, protegint-los de les inclemències, ja sigui adaptant les parades per a que els autobusos no abandonin el seu carril de circulació, o be senyalitzant horitzontalment i correctament les parades, hi ha moltes parades senyalitzades a on no hi cap el bus, fet que provoca que els busos no puguin parar be, dificultant tant l’accés com la sortida de les persones usuàries
 • Ampliació a altres zones de la ciutat les zones blaves per afavorir la rotació de les places d’estacionament
 • Facilitar a les persones propietàries de vehicles que gaudeixin de gratuïtat de l’estacionament a la zona blava (per exemple: propietaris de vehicles elèctrics) un etiqueta o adhesiu per evitar que s’hagin de desplaçar al vehicle per col·locar el tiquet o habilitar l’exempció via app, es un greuge comparatiu amb la resta de persones que poden fer anar la app sense fer el desplaçament
 • En aquells carrers o avingudes a on es detecten que els vehicles circulen a altes velocitats s’haurien de fer controls de velocitat o instal·lar radars, per disminuir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat de la resta de persones usuàries de les vies publiques

Accions en curs

 • Crear una xarxa de col·laboració entre els Centres d’Atenció Primària de la ciutat i l’Ajuntament per a coordinar i donar resposta a les diverses problemàtiques socials que es puguin detectar. I especialment amb les autoritats sanitàries en la col·laboració per frenar el COVID19
 • Garantir la prestació i el bon funcionament dels Serveis considerats essencials
 • Fomentar activitats informatives i formatives per incrementar els coneixements i les habilitats relacionades amb hàbits de vida saludables i de prevenció de la salut
 • Establir, en col·laboració amb entitats i administracions, mecanismes que ajudin a pal·liar i a donar solució a situacions de solitud i aïllament, especialment, de la gent gran i que poden esdevenir problemes de salut mental i física
 • Conscienciar la població dels beneficis per a la salut que dóna la pràctica habitual de l’activitat física
 • Fer campanyes de sensibilització i promoció de la salut
 • En aspectes relacionats amb noves addiccions: mòbils, videojocs, apostes…
 • Per a la reducció del consum del tabac, alcohol i altres drogues, especialment entre la població més jove en l’àmbit educatiu, l’oci nocturn, el lleure, etc.
 • Vetllar per la seguretat alimentària amb el control sanitari dels establiments alimentaris (comerç de detall o restauració)
 • Vetllar per la sanitat ambiental garantint les condicions adequades en l’aigua de consum, els animals domèstics, salvatges urbans i de les plagues, així com dels espais públics de convivència
 • Implementar mesures per reduir el risc per la salut derivat de la contaminació mediambiental (acústica, lumínica, atmosfèrica, brossa,…)
 • Incorporar el punt de vista de la salut com un dels eixos principals de totes les polítiques públiques de l’Ajuntament
 • Millorar la mobilitat dins la nostra ciutat: semàfors amb comptadors de temps, passos de vianants elevats, ampliació i reparació de voreres, millora de l’enllumenat dels carrers i del mobiliari urbà, millora del paviment de les calçades (ciutat i especialment el Polígon industrial “El Segre”), etc.
 • Revisió del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat
 • Prioritzar els serveis ferroviaris a partir d’infraestructures ja existents i la construcció de noves infraestructures per completar les xarxes, en detriment de la xarxa viària
 • Continuar alliberant els usos d’aparcament o de contenidors de brossa els espais immediatament anterior i posterior als passos de vianants senyalitzats, amb aparcaments per a bicicletes i motocicletes, senyalitzant i si cal amb barreres físiques la impossibilitat d’estacionar als vehicles diferents al seu ús. Posant èmfasi en que vehicles com furgonetes o altres vehicles voluminosos no estacionin abans d’aquests ni dificultin la visibilitat dels passos i senyals
 • Separar físicament els carrils bici de l’espai reservat als vianants a més de senyalitzar horitzontalment els passos de vianants allà on pertoqui, com ara passos de vianants, parades d’autobús, etc.
 • Vianalització i pacificació de més carrers als voltants de les escoles i dels parcs per fer més segurs aquests espais
 • Eliminar les barreres arquitectòniques per facilitar la circulació a les persones amb mobilitat reduïda i a les persones invidents
 • Reorganitzar aquells punts on coincideixin el carril bici amb les parades d’autobús o que puguin ser generadores d’inseguretat durant els desplaçaments
 • Creació d’un carril bici que connecti la ciutat amb els polígons industrials, separat físicament de les persones vianants
 • Incrementar la mobilitat en transport públic, garantint la prioritat o preferència de pas del transport públic en la regulació del transit. (Balmes direcció plaça Espanya, Universitat direcció plaça Espanya, Estació autobusos/Catalunya, Jeroni pujades/Baró de Maials, (L-4,L-6,L-7,L-8)
 • Incrementar la xarxa de carrils bus en ambdós sentits a Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Passeig de Ronda, Princep de Viana
 • Reforçar amb més vehicles les línies d’autobús que veritablement tenen més augment de persones usuàries en moments de màxima afluència, per exemple les línies 7 i 20
 • Reforçar els panells d’informació d’arribada dels busos i l’app per tal de donar confiança a les persones usuàries aquests elements haurien de funcionar sense cap mena d’error
 • Revisar l’anunci per veu del sistema SAE a dins dels busos, que anuncia la propera parada ja que actualment no funciona, això dificulta l’ús a les persones foranies i a les persones invidents
 • Promocionar els pàrquings dissuasius dels que disposa la ciutat, per facilitar a les persones que venen de fora de la ciutat l’ús del transport públic i evitar que accedeixin amb vehicle privat al centre
 • El fet de disposar d’informació veraç i real del temps de pas dels autobusos, parades accessibles i segures, tant per pujar com per baixar del autobusos, així com una flota d’autobusos segurs, confortables i respectuosos amb el medi ambient, faran més atractiu aquests mode de transport respecte del vehicle privat
 • Reprendre i donar continuïtat a la Comissió Local de la Pobresa Energètica de l’Ajuntament de Lleida
 • Donar assessorament a les famílies dotant de formació i més personal a Serveis Socials per poder atendre a les famílies en situació de vulnerabilitat, acompanyar-les a adoptar mesures d’estalvi i reducció de consums i agilitzar els processos burocràtics
 • Continuar i intensificar les auditories energètiques a les famílies que es puguin derivar des dels Serveis Socials (baixar potències i mesures d’estalvi energètic)
 • Establir convenis amb les companyies subministradores d’energia elèctrica, gas i aigua per la condonació del deute i evitar els talls de llum, gas i aigua
 • Crear sinèrgies amb els Centres d’Atenció Primària (CAP) per a la detecció de possibles casos de pobresa energètica i el seu impacte en la salut
 • Revisió del pla climàtic de Lleida 2030 i creació del consell plenari pel clima. Incloure els punts d’aquest pacte en el Pla
 • Rehabilitació d’edificis per millorar la seva accessibilitat i eficiència energètica. Seria una mesura per reduir consums energètics, millorar l’accessibilitat i la seguretat, aprofitar aigua i energies renovables. Això requereix gran quantitat de mà d’obra qualificada
  Més informació
 • Adequar els edificis públics a les directives europees sobre consum, accessibilitat, confort i sostenibilitat
 • Augmentar els espais verds i la biodiversitat de la ciutat i l’ús comunitari dels espais verds del veïnatge promovent plantacions i horts comunitaris als diferents barris de la ciutat
 • Ampliació de la xarxa de vigilància i previsió atmosfèrica per mesurar els nivells de contaminació dels diferents polígons industrials per poder detectar infraccions en aquest sentit. Instal·lació de panells informatius en temps real de la situació atmosfèrica de la ciutat en punts estratègics, per informar a la població, per exemple si es adient fer esport a l’aire lliure
 • Recuperació del cabal ecològic del riu al seu pas per la ciutat

paeria.cat